Η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών είναι μια διαδικασία, που στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση των γνωστικών και οργανωτικών δεξιοτήτων του παιδιού,περιλαμβάνοντας την ψυχοσυναισθηματική στήριξη τόσο τη δική του όσο και των γονέων.

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού αφορά τη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου του παιδιού, αλλά και την αλληλεπίδρασή του με τα κοινωνικά πλαίσια. Οι πιο συνήθεις δεξιότητες που χρήζουν βελτίωσης είναι:

  • Η ανάγνωση, όταν υπάρχει αργός ρυθμός, διστακτική και συλλαβική, λάθη αντιστοιχιών ήχων και γραπτών συμβόλων, παράλειψη, αντιμετάθεση γραμμάτων/λέξεων κα.
  • Η γραφή, όταν γίνονται πολλά ορθογραφικά λάθη, παραλείψεις, αντιμεταθέσεις γραμμάτων/ λέξεων, κακογραφία, μουντζούρες, απουσία σημείων στίξης κα.
  • Η κατανόηση ή και απομνημόνευση κειμένου
  • Τα μαθηματικά, δυσκολίες στην άμεση μνήμη όταν ασχολούνται με αριθμητικές πράξεις, δυσκολία εκμάθησης της προπαίδειας κα.
  • Η συγκέντρωση της προσοχής, το παιδί είναι αφηρημένο και χάνει τα πράγματά του
  • Η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
  • Η αυτοεξυπηρέτηση
  • Οι κοινωνικές δεξιότητες, δυσκολίες στη δημιουργία σχέσεων με συνομήλικους, στην επικοινωνία των συναισθημάτων τους, στη σωστή συμπεριφορά ανάλογα με την περίσταση κα.