Αθηνά τεστ:

Το Αθηνά τεστ αποτελεί μια διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά από 5 έως 9 ετών αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Το παρόν τεστ έχει σταθμιστεί στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999, με βάση τον ελληνικό πληθυσμό.

Το Αθηνά τεστ αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Μέσω της εν λόγω αξιολόγησης δύνανται να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και χρήζουν ειδικής αγωγής. Το ψυχομετρικό εργαλείο χρησιμοποιείται με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση  μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων.

Μετά την αξιολόγηση και εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παρέμβασης από Ειδικούς Παιδαγωγούς , προκειμένου να γίνει πρόληψη και προαγωγή των μαθησιακών δυσκολιών.

ΛΑΜΔΑ τεστ:

Το Λάμδα τεστ είναι ένα τεστ αυτοματοποιημένης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών στον προφορικό και γραπτό λόγο για παιδιά σχολικής ηλικίας (Β’ Δημοτικού – Δ’ Δημοτικού και Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου). Περιλαμβάνει ασκήσεις, με την μορφή παιχνιδιών, τα οποία εκτελούνται από τον μαθητή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τα πεδία που εξετάζονται με τη χορήγηση ΛΑΜΔΑ τεστ είναι:

  • Ταχύτητα και ακρίβεια αναγνώρισης εικόνων και λέξεων
  • Ιστορική και γραμματική ορθογραφία
  • Προφορική και γραπτή κατανόηση
  • Μορφοσύνταξη: συμπλήρωση προτάσεων, αναλογίες
  • Λεξιλόγιο: επιλογή εικόνας, ορισμοί (αποκλειστικά για παιδιά Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου)
  • Εύρος προσοχής (μνήμη γραμμάτων)
  • Μη λεκτική νοημοσύνη: αλληλουχίες, μήτρες (αποκλειστικά για παιδιά Β’ – Δ’ Δημοτικού)
  • Μουσικές δεξιότητες: αναπαραγωγή ρυθμού (αποκλειστικά για παιδιά Β’ – Δ’ Δημοτικού)

Άριστον test:

Άριστον Candidates: Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Άριστον Learning Styles: Το παρόν τεστ αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών σε σχέση με α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες – δεξιότητες.

Άριστον Adults: Το τεστ αυτό απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους,να ανακαλύψουν επιπλέον δυνατότητες που ενδεχομένως έχουν, αλλά δεν το γνωρίζουν, καθώς και να διαπιστώσουν τον βαθμό συμβατότητας με τους οικείους τους (σύντροφοι, φίλοι, παιδία, κ.λπ.).

Επίσης, απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσανατολίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα γενικότερα.

Άριστον kids: Τα ευρήματα της συστοιχίας αυτής βοηθούν τους γονείς να γνωρίσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους, να εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους, να διαπιστώσουν τους υποκείμενους μαθησιακούς τους τύπους, να εντοπίσουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο παιδί, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα, και πιο αποτελεσματικά.

WISC V:

Πρόκειται για την ελληνική έκδοση της Κλίμακας Nοημοσύνης του Wechsler για Παιδιά, (Wechsler Intelligence Scale for Child­ren), 6 εως 16 ετών και 11 μηνών . Αποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες, η καθεμία εκ των οποίων αξιολογεί έναν διαφορετικό τομέα της νοημοσύνης (μνήμη, αφαιρετική σκέψη, κατανόηση, κ.ά). To WISC-V, ως πολυθεματικό τεστ, βοηθά στην ενδοατομική αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού, το οποίο έχει σημαντική ψυχοδιαγνωστική αξία στην κλινική πράξη, για τον εντοπισμό δυσχερειών σε κάποιους τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Το WISC-V χρησιμοποιείται κατά την ψυχολογική, αναπτυξιακή και μαθησιακή και μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες. Mε βάση την επίδοση του παιδιού, παρέχονται συγκεκριμένες εξατομικευμένες ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις.

A τεστ:

Το “Α-Τεστ” είναι μία δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας, που ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο. Απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου και έχει ως στόχο να ελέγξει, αφενός,  αν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την πρώτη (Α’) δημοτικού και, αφετέρου, να ανιχνεύσει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που θα χρειαστεί να ληφθούν υπ’ όψιν για την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο.

MMPI-2:

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2)  αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας. Το MMPI®-2 διαθέτει 120 κλίμακες και υποκλίμακες και 8 επιπλέον ειδικές κλίμακες εγκυρότητας, ώστε να διαπιστώνεται η ειλικρίνεια του εξεταζόμενου με έγκυρο τρόπο και χρειάζεται περίπου 120 λεπτά για την ολοκλήρωση του. Τέλος, χρησιμοποιείται ευρύτατα για γρήγορες, ακριβείς και χαμηλού κόστους κλινικές διαγνώσεις, για την διαπίστωση κρίσιμων χαρακτηριστικών προσωπικότητας.